Zarządzanie obiektami mieszkaniowymi

Zarządzanie obiektami mieszkaniowymi

Firma Masters Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administracji nieruchomościami.

Współpraca ze Wspólnotami Mieszkaniowymi opiera się na jasnych i przejrzystych zasadach, wyrażonych w procedurach, stosowanych w codziennej pracy, przez licencjonowanych zarządców nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji oraz dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania.

obsługa księgowa

Czynności związanych z obsługą księgową:

 • Prowadzeniem księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzaniem rocznych planów gospodarczych dla nieruchomości.
 • Sporządzaniem rocznych sprawozdań z wykonywania zarządu.
 • Prowadzeniem ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o własności lokali.
 • Sporządzaniem oraz przedkładaniem rocznych sprawozdań finansowych na zebraniu ogółu właścicieli nieruchomości.
 • Prowadzeniem rachunku bankowego.
 • Prowadzeniem indywidualnych kont rozliczeń dla wpłat na zaliczkę, na pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej budynku, usług komunalnych oraz funduszu remontowego.
 • Monitorowaniem należności czynszowych poprzez zestawianie obrotów i sald księgowanych na podstawie wyciągów bankowych.
 • Dostępu do kartotek księgowych właścicieli.
 • Prowadzeniem przedsądowej windykacji należności.
 • Prowadzeniem rozliczeń mediów.

obsługa prawna

W ramach wewnętrznego działu prawnego oraz współpracujących kancelarii prawnych proponujemy Państwu pełną obsługę prawną zarządzanej nieruchomości. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Podstawowy zakres usług prawnych świadczonych dla wspólnoty mieszkaniowej obejmuje:

 • Prowadzenie windykacji dłużników wspólnoty mieszkaniowej na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
 • Przygotowanie projektów uchwał, regulaminów, umów z kontrahentami
 • Opiniowanie i audyt dokumentów
 • Prowadzenie postępowań z zakresu wad budowlanych: gwarancja i rękojmia
 • Przygotowanie opinii i analiz prawnych
 • Przeprowadzenie audytu udziałów w nieruchomości wspólnej na podstawie zapisów w KW
 • Organizacja procedury zmiany zarządu nieruchomością wspólną
 • Organizacja procedur i przygotowanie dokumentacji umożliwiającej efektywne zarządzanie nieruchomością stanowiącą współwłasność (np. hale garażowe, tereny rekreacyjne, drogi wewnętrzne)
 • Prowadzenie postępowań dot. likwidacji szkód z polisy ubezpieczeniowej wspólnoty
 • Reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Przejęcie od obecnego Zarządcy/Administratora obiektu i dokumentacji nieruchomości
 • Udział w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej

obsługa techniczna

Czynności związanych z utrzymaniem stanu technicznego budynków:

 • Prowadzeniem książki obiektu budowlanego oraz przechowywaniem i aktualizowaniem dokumentacji technicz­nej nieruchomości, wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 • Zlecaniem przeglądów okresowych budynków i budowli, wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane.
 • Zlecaniem bieżących napraw, konserwacji i remontów.
 • Nadzorem nad realizacją i sporządzanie umów z wykonawcami robót i usług.
 • Nadzorem nad realizacją umów na dostawę: energii cieplnej, wody i odprowadzenia ścieków, energii elektrycznej, wywozu nieczystości.

zarząd nieruchomością

Jako profesjonalna firma Zarządzająca jesteśmy gotowi do objęcia funkcji Zarządu powierzonego, dbając o każdy szczegół i przyjmując pełną odpowiedzialność za prowadzenie spraw wspólnoty. Dla podmiotów zainteresowanych niniejszym rozwiązaniem proponujemy spotkanie w celu ustalenia szczegółów.

Potrzebujesz wsparcia?

Skontaktuj się z nami!

Telefon

+48 616 705 555